تست برد بر اساس نیاز شما

تست بردھای الکترونیکی یکی از قسمت ھای مھم و
حیاتی در فرایند مونتاژ می باشد.