نمونه سازی

امکان مونتاژ برد نمونه و تیراژ پایین با دستگاه تمام اتوماتیک