خدمات

خدمات مونتاژ بردهای الکترونیک

هدف ما ارائه طیف گسترده ای از خدمات جهت برآوردن نیازهای انواع پروژه ها می باشد.

SMD-DIP مونتاژ پیشرفته انواع بردھای الکترونیک

SMD-DIP مونتاژ پیشرفته انواع بردھای الکترونیک

استفاده از ماشین آلات پیشرفته و تجھیزات بروز

نمونه سازی

نمونه سازی

امکان مونتاژ برد نمونه و تیراژ پایین با دستگاه تمام اتوماتیک

LED مونتاژ

LED مونتاژ

با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب LED-SMD مونتاژ انواع

پیشنھاد ویژه جھت تولیدات جدید شما

پیشنھاد ویژه جھت تولیدات جدید شما

زمانی کھ شما در حال ساخت یک محصول جدید ھستید وبھ یک نمونھ قبل از شروع فرایند تولید اصلی نیاز دارید .برای جلوگیری از ھزینھ اضافی برای برد نمونھ ما یک پیشنھاد ویژه برای شما داریم

تست برد بر اساس نیاز شما

تست برد بر اساس نیاز شما

تست بردھای الکترونیکی یکی از قسمت ھای مھم و حیاتی در فرایند مونتاژ می باشد.

DFA رایگان

DFA رایگان

کلیھ طراحی ھا قبل از شروع فرایند مونتاژ از لحاظ استاندارد ھای ساخت بھ صورت رایگان مورد بررسی قرار میگیرند.